Försäljningsvillkor

Dessa villkor gäller fr.o.m. 1 Januari 2024.

1. Uppdragets omfattning
Södermanlands Auktionsverk åtar sig att på nedan angivna villkor som kommissionär på auktion försälja av kommittenten (Säljare) inlämnade föremål som mottagits i Sverige på Auctionets webbplats för onlineauktioner.

2. Inlämning och mottagning av föremål
2.1 Säljaren ansvarar för att denne har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas till Södermanlands Auktionsverk för försäljning.
2.2 Om Säljaren inte äger föremålet som Säljaren lämnar till försäljning ska Säljaren vid uppmaning kunna styrka sin behörighet att sälja föremålet. Södermanlands Auktionsverk är inte skyldig att utan särskild anledning kontrollera Säljarens behörighet att sälja föremålet.
2.3 När en överenskommelse om försäljning träffats ska ett särskilt försäljningsavtal upprättas mellan parterna sk inlämningsbevis/kontrakt. Södermanlands Auktionsverk åsätter efter besiktning och värdering ett utropspris för varje föremål. Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering men det pris som till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen gå över- eller understiga utropspriset. Utropet är endast en vägledning för köpare.
2.4 Södermanlands Auktionsverk förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning för Säljaren frånträda försäljningsuppdrag om tveksamheter uppkommer rörande föremåls äkthet, äganderätt eller annan väsentlig omständighet.
2.5 Auktionsgods som anlänt till Södermanlands Auktionsverk men refuserats vid katalogisering förvaras i två (2) veckor hos Södermanlands Auktionsverk. Efter två (2) veckor kan Södermanlands Auktionsverk inte garantera att godset finns att tillgå. Säljaren meddelas via E-post om refuserat gods.
2.6 Säljare äger inte rätt att dra tillbaka föremål som publicerats. Om Säljaren återkallar försäljningsuppdraget ska Säljaren ersätta Södermanlands Auktionsverk för kostnader för hantering, värdering och fotografering av föremålen m.m. med ett belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 3 beräknat på utropspriset.

3. Försäljningsavgifter
Södermanlands Auktionsverk tar ut en försäljningsprovision om 25% inklusive moms på klubbat belopp samt en slagavgift om 50 kr inklusive moms per föremål. Om föremålet förblir osålt efter tredje auktionsomgången tar Södermanlands Auktionsverk inte ut någon avgift.

4. Katalogisering och avbildning
4.1 Södermanlands Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål ska beskrivas.
4.2 Alla fotografier och avbildningar är Södermanlands Auktionsverk egendom och får utan särskild ersättning användas även för ändamål som inte har samband med försäljningen.

5. Bevakningsuppdrag
5.1 Med bevakning avses att Södermanlands Auktionsverk för Säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet acceptpris. Bevakningspriset ska bekräftas skriftligen på kontrakt, genom att säljaren godkänner bevakningspris via Auctionets webbplats, via e-postmeddelande eller muntligen.
5.2 Om utropspriset är 1000 kr eller lägre får bevakning inteske. Föremål utan ett bevakningspris har ett startbud på 200 kr. Startbudet är alltid 200 kronor utom för konst där utropspriset är lägst 300 kr oavsett bevakningspris och utropspris.
5.3 Vid försäljning av armbandsur, fickur, smycken och ädla metaller gäller inte ovanstående regler kring bevakningspris i förhållande till utropspriset. Bevakningspriset bestäms istället individuellt i en överenskommelse mellan Södermanlands Auktionsverk och Säljaren.

6. Inte sålda föremål
6.1 Om ett föremål inte säljs efter första auktionsomgången publiceras föremålet automatiskt på auktion igen, detta kan ske upp till tre (3) omgångar. Osålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast sju (7) kalenderdagar efter den tredje auktionsomgångens slut. Om avhämtning inte sker inom föreskriven tid äger Södermanlands Auktionsverk rätt att publicera föremålet på nätauktion igen. Södermanlands Auktionsverk har även då rätt att reducera utropspris och acceptpris.
6.2 För föremål som inte sålts och avhämtats inom den tid som meddelas efter sista försäljningsförsöket, debiteras en förvaringsavgift om 50 kr inklusive moms per kalenderdag.
6.3 Om den upplupna förvaringskostnaden överstiger det åsatta försäljningsvärdet på föremålet, tillfaller föremålet Södermanlands Auktionsverk med full äganderätt vilket medför att Södermanlands Auktionsverk av den tidigare ägaren inte kan begränsas i rätten att förfara med föremålet.
6.4 Föremål som inte är avhämtade inom tre (3) månader efter det att Säljaren har uppmanats att hämta det genom uppmaningen har upplyst som att föremålet annars kan komma att säljas efter en viss tid, har Södermanlands Auktionsverk rätt att sälja föremålet. Södermanlands Auktionsverk har därvid rätt att från erhållet belopp tillgodogöra sig ersättning för faktiska lagrings och transportkostnader. Har Södermanlands Auktionsverk inte lyckats sälja föremålet, tillfaller föremålet Södermanlands Auktionsverk med full äganderätt vilket medför att Södermanlands Auktionsverk av den tidigare ägaren inte kan begränsas i rätten att förfara med föremålet.

7. Ångerrätt
7.1 Den försäljning som sker via Auctionets webbplats omfattas av ångerrätt enligt den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Södermanlands Auktionsverk rätten att utan föregående meddelande till Säljaren publicera föremålet på nytt på nätauktion i enlighet med bevakningspris och villkor som följer av punkt 6 ovan.
7.2 Södermanlands Auktionsverk bär inte något ekonomiskt ansvar för förändringar av föremålets slutpris gentemot Säljaren vid omförsäljning.

8. Redovisning och utbetalning
Redovisning och utbetalning sker inom 30 bankdagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och reklamation eller ångerrätt inte skett.

9. Ansvar för fel
9.1 Om Södermanlands Auktionsverk gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Södermanlands Auktionsverk rätt att kräva motsvarande ersättning av Säljaren.
9.2 Södermanlands Auktionsverk har rätt att flytta, avsluta eller ändra auktionslängd för en auktion på grund av tekniska eller andra omständigheter inom eller utanför Södermanlands Auktionsverks kontroll.

10. FORCE MAJEURE
Södermanlands Auktionsverk ansvarar inte för förlust som åsamkas Säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller annan omständighet som Södermanlands Auktionsverk inte kunnat råda över eller förutse.

11. Tvist
Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige ska avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.

12. PERSONUPPGIFTER m.m.
12.1 Södermanlands Auktionsverk lyder under bestämmelserna i Dataskydssförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation). Södermanlands Auktionsverk, orgnr. 556628-1449, Hållsta 2, 641 62 Valla, e-post: info@sormlandsauktionsverk.se, telefon 0150-172 00 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som Säljare lämnar till Södermanlands Auktionsverk.
12.2 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med ett uppdrag om försäljning eller inom ramen för ett avtalsförhållande till Södermanlands Auktionsverk, används för administartion och fullgörelse av Södermanlands Auktionsverks skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser som följer enligt lag.
12.3 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra företag som Södermanlands Auktionsverk samarbetar med (se Appendix för fullständig lista).
12.4 Det finns ett antal särskilda tjänster som erbjuds av utomstående parter som vi kallar externa tjänsteleverantörer och som kan vara gratis när Du använder Webbplatsen (t.ex. nätauktionstjänster (Auctionet AB), depositions- och betalningstjänster (DIBS)). Du samtycker till att vi får uppge och överföra Dina personuppgifter till dessa företag.
12.5 Säljaren har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Södermanlands Auktionsverk har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljaren har även rätt att begära att Södermanlands Auktionsverk rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Säljaren.

13. Södermanlands Auktionsverk omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Penningtvättslagen innebär bl.a. skyldigheter för Södermanlands Auktionsverk att identifiera varje kund och vid behov genomföra kundkännedomsågärder. Södermanlands Auktionsverk har rätt att behandla och spara personuppgifter i syfte att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.

Södermanlands Auktionsverk AB
556628-1449
info@sormlandsauktionsverk.se

Auction Network Sweden AB
556859-5150
Grev Turegatan 44
114 38 Stockholm
08-12449985
support@auctionet.com
dataskydd@auctionet.com